Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Bakgrunnskonsentrasjoner


Bakgrunnskonsentrasjoner

Når modeller anvendes er bakgrunnskonsentrasjonen å forstå som den forurensningskonsentrasjon som kommer fra utslippskildene, men som ikke er inkludert i modellens utslippsoversikt. Beskrivelsen av bakgrunnskonsentrasjonen i tid bør tilsvare modellens tidsoppløsning.  


For konsentrasjonsberegning av NO2 er det som regel nødvendig å ha bakgrunnskonsentrasjon også for O3. Via boksen til høyre er det tilgang til noen måleresultater.

Kart over årlige bakgrunnskonsentrasjoner for PM10, PM2,5 og NO2 i Norge er laget ved bruk av geostatistiske metoder i BAKGRUNNSAPPLIKASJONEN.


Tidseriemålinger:  Som regel måling av konsentrasjoner i rimelig nærhet av eller inne i området modellen anvendes for.
Nestede modellresultater:  Dette betyr at konsentrasjonsbidraget er beregnet av modeller med varierende oppløsning, fra hemisfære og ned til regional skala.  
Ikke nødvendig: Dette kan være fordi modellen er enkel og beregner konsentrasjonsbidraget bare fra en kilde, eller fordi modellen har en innebygget prosedyre for å anslå bakgrunnsverdien.  

Mulige kilder for bakgrunn inngangsdata:


Ordbok fra miljøstatus.no:

 Behov for inngangsdata for bakgrunnskonsentrasjoner for hver modell: 

AERMOD

  • Kan velge timedata eller bakgrunnsdata, eller begge.

AirQUIS  

  • Midlere konsentrasjonsverdi
  • Timekonsentrasjoner fra målinger

CadnaA  

  • Ikke nødvendig

CALPUFF

  • Ozonmålinger hver time ved en eller flere overvåkingsstasjoner

CONCX  

  • Ikke nødvendig

SCREEN3

  • Ikke nødvendig

SIMAIR

  • Ikke nødvendig

TAPM
  • Konstant konsentrasjon fra målinger eller modeller

VLUFT

  • Ikke nødvendig