Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Bakgrunnskonsentrasjoner > Bakgrunnsapplikasjon > BAKGRUNN teori

BAKGRUNN-Applikasjonsmetoder  

Kart over årlige bakgrunnskonsentrasjoner for PM10, PM2.5 og NO2 i Norge er laget ved bruk av geostatistiske metoder i BAKGRUNN-Applikasjonen, metodene og resulter fra applikasjonen er fant i NILUrapporten. Denne prosessen er en kombinasjon av helt nøyaktige målinger fra målestasjoner med romlig hjelpedatasett som består av en rekke variabler som høyde over havet, befolkningstetthet, stråling og modellresultater. De spesifikke hjelpevariablene som er brukt i denne metoden varierer fra type til type. Hjelpedatasettet, som er i samsvar med parametrene som skal interpoleres romlig brukes for å hjelpe interpolasjonen i arealer med få stasjoner. Dette er spesielt viktig i Norge, fordi den totale stasjonstettheten er lav, og i tillegg er de fleste stasjonene lokalisert langs kysten. Dermed er innlandsområder ikke korrekt representert i luftkvalitetsobservasjoner fra målestasjoner.  Bruken av egnede hjelpedatasett av høy kvalitet er en vesentlig komponent i den romlige interpolasjonsprosessen i slike regioner, og sikrer mer nøyaktige resultater enn en enkel interpolasjon. Endelig er de årlige kartene også supplert med tidsoppløsningsserier på hver tilgjengelig målestasjon i sesongvise og daglige sykluser. Dette er gjort for å få en mer realistisk beregning av bakgrunnsverdier ved bestemte dager og tider.  Resultater fra prosjektet viser:

 

 

Mens kart over bakgrunnskonsentrasjoner av  årsmidler er nyttige for å identifisere romlige mønstre, varierer den faktiske konsentrasjonen av en gitt komponent på hvert sted betydelig gjennom året og gjennom hele dagen. Det er således nødvendig å kombinere kartene for bakgrunnskonsentrasjon i årsmiddel med informasjon om sykliske timelige variasjoner for hver komponent. Denne informasjonen kan fås ved hjelp av timesvise nedbrytinger av forholdsvis lange tidsserier på luftkvalitetstasjonene.

Innenfor rammen av dette prosjektet ble dette gjort ved flere års  gjennomsnittlig e timemålinger på årlig så vel som på daglig basis. De resulterende tidsseriene for et typisk år og en typisk dag ble videre "glattet ut" for å sikre at observasjonene var representative for sykliske tidsmessige mønstre og ikke bare reflekterte kortsiktige variasjoner.

Representative årlige og daglige tidsserier er konvertert fra absolutte til avvikende (uregelmessige) konsentrasjoner gitt i μg/m3 fra det langsiktige gjennomsnittet ved stasjonen gitt i prosent. Slike relative avvik kan deretter brukes andre steder med ulike absolutte årlig midlere konsentrasjoner, og den gjennomsnittlige konsentrasjon kan beregnes for et bestemt sted gitt til en bestemt dag i året og en tid på døgnet.

  2008 O3 årsmiddel

  2007 NO2 årsmiddel

(se årlig syklus og daglig syklus)

 

 

  2008 PM2.5 årsmiddel

  2008 PM10 årsmiddel 

(se årlig syklus og daglig syklus)