Skip Navigation LinksModLUFT > Inngangsdata > Utslipp

 

Utslipp

Kvaliteten på modellresultatene er avhengig av kvaliteten på inngangsdata. For utslippsdata er det viktig at utslippene beskrives i både rom og tid, og med oppløsning som minst tilsvarer ønsket oppløsning av konsentrasjon. 

Punkt/industri: Denne typen utslipp kommer fra skorsteiner.  De viktigste dataene i tillegg til utslippsmengden er skorsteins høyde, avgassmengde og utslippstemperatur.

Linje/trafikk:  Utslippene herfra beregnes ofte fra utslippsfaktorer og trafikkmengde. Hvis trafikkdataene foreligger som ÅDT er det viktig å ha en faktor for timetrafikk.

Areal/grid:  Dette er utslipp som beskriver et total utslipp for et område.  Området kan være definert fra administrative grenser eller fra modellens rutenett.  Ofte kan det være nødvendig å foreta en omregning fra administrative områder til rutenett. 

Mulige kilder for utstilppsinngangs data:

 

Ordbok fra miljøstatus.no:

Behov for utslippsinngangsdata for hver modell: 

AERMOD

Linjekilder:

 •  Områdekilder langs brukerdefinerte linjesegmenter

Punktkilder:

 • Lokalisering av kilde, kildehøyde 
 • Røykhøyde, røykdiameter, røykens utgangstemperatur, røykens hastighet, og
 • Overslag av forurensningsutslipp 

Områdekilder: 

 • Valgbar opsjon for å spesifisere variable utslippsfaktorer for de enkelte kilder eller for grupper av kilder.

AirQUIS  

Punktkilder:

 • Røykdata
 • Prosessdata, forbruksdata, produksjonsdata, utslippsdata, utslippsfaktorer

Områdekilder:

 • Utslippsverdier, forbruksverdier, utslippsfaktorer

Linjekilder:

 • Vegklasser, kjøretøyklasser, knytepunkter i vegene, statisk trafikkdata, dynamisk trafikkdata, spredning av typer kjøretøyer.

Utslippsfaktorer for trafikk:

 • ECVC: ECVC_RVC spredning, drivstofforbruk, faktorer for hastighetsavhengighet, vegbanens stigningsfaktorer, NO2-prosent i NOx, prosentandel av piggdekk, grovt re-suspension

CadnaA  

 • Områdekilde: dB
 • Støynivåer: identifisering av støy, oktavspektrum (dB)
 • Veger: identifisering, kjøretøyer/t, prosentandel av tunge kjøretøyer, fartsbegrensning for lette og tunge kjøretøyer, overflatetype.

CALPUFF

Punktkilder (faste eller variable utslipp):

 • Kilde- og utslippsdata med faste eller periodiske utslippsparametre.
 • Kilde- og utslippsdata med vilkårlig varierende utslippsparametre.

Linjekilder (faste eller variable utslipp):

 • Kilde- og utslippsdata, høyde, lengde, lokalisering, inndeling og orientering av flytende linjekilder med faste eller periodiske utslippsparametre.
 • Utslippsdata for flytende linjekilder med vilkårlig varierende utslippsparametre.

Omfangkilder (faste eller variable utslipp):

 • Utslipp og innledende størrelse, høyde og lokalisering for områdekilder med faste eller periodisk utslippsparametre.
 • Utslippsdata på kartgrid for flytende områdekilder med vilkårlig varierende utslipp.

Områdekilder (faste eller varierende utslipp):

 • Utslipp og innledende størrelse, høyde og lokalisering for områdekilder med faste eller periodiske utslippsparametre.
 • Utslippsdata på kartgrid for flytende områdekilder med vilkårlig varierende utslipp.

Annen data:

 • Avsetningshastighet for brukerspesifiserte typer for hver time av daglig syklus.
 • Typeavhengig kjemisk omsetningsrater for hver time av daglig syklus.

CONCX  

Punktkilder:

 • Røykhøyde
 • Røykgassens temperatur 
 • Omgivende lufttemperatur
 • Røykgassens hastighet
 • Røykens diameter
 • Kildestyrke (g/s)

Områdekilder: Ikke nødvendig

Linjekilder: Ikke nødvendig

SCREEN3

Punktkilder:

 • Røykhøyde
 • Røykgassens temperatur 
 • Omgivende lufttemperatur
 • Røykgassens hastighet
 • Røykens diameter
 • Kildestyrke (g/s)

Områdekilder: Ikke nødvendig

Linjekilder: Ikke nødvendig

SIMAIR

 • EMEP 50 x 50 km2 inventar: NOx, PM.
 • Sjøsaltpartikler (SMHI)
 • Utslippsdata fra svensk miljødatabase (SMED; http://www.smed.se), på et 1 x 1 km2. 
 • Vegkoordinater, hensiktsmessig vegklasser, fartsgren, antall vegbaner og vegbredde.
 • Utslippsfaktorer for eksosdelen av PM10-utslipp er kalkulert med ARTEMIS.
 • En delvis empirisk modell er benyttet for delen som ikke er eksos.
 • Boligoppvarming  

TAPM

Linjekilder: 

 • Lokalisering av kilde, kildehøyde, røykens hastighet (g/s)

Punktkilder:

 • Lokalisering av kilde, kildehøyde, 
 • Røykhøyde, røykdiameter, røykens utgangstemperatur, røykens hastighet (g/s) 

Områdekilder : 

 • Lokalisering av kilde, kildehøyde, røykens hastighet (g/s

VLUFT

Linjekilder:

 • Gjennomsnittelig utslippsfaktor av eksospartikler. Antatt å være PM2,5 og for å bli kalkulert til en utslippsmodell.
 • Empirisk faktor for å avgjøre grovfraksjon PM10-PM2,5 (data tilgjengelig for Oslo)
 • Utslipp for all PM2,5 som ikke er eksos. Antatt å være 0,4 x faktor av PM10/PM2,5
 • Avledet lineær konstanter for tungtrafikk (data tilgjengelig for Oslo)
 • Prosentandel av tunge kjøretøyer (% av kjøretøyer med vekt > 3,5 tonn)
 • Kjørehastighet (km/t)
 • Referanse for kjørehastighet (antatt å være 70 km/t)
 • Fraksjon av bruk av piggdekk

Områdekilder: ikke nødvendig.

Punktkilder: ikke nødvendig.