Skip Navigation LinksModLUFT > Kildebidrag

Kildebidrag 

Spredningsmodeller gir mulighet til å kvantifisere hvordan ulike meteorologiske, kjemiske og fysiske forhold påvirker luftkvaliteten og utslipp fra ulike kilder. Måling av konsentrasjoner i luft vil inneholde konsentrasjonsbidrag fra mange ulike kilder. Derfor er anvendelse av modeller nødvendig for å kvantifisere konsentrasjonsbidraget fra enkeltkilder og kildegrupper, og disse opplysningene er sentrale for å kunne gjennomføre riktige tiltak for begrensning eller reduksjon av luftforurensning. Beregningsmetodene for bidrag til forurensning fra et utslipp er avhengig av typen utslippskilde. I store modellsystemer håndteres de ulike kildene med forskjellige beregningsmetoder, og en vanlig oppdeling er punktkilder, linjekilder og arealkilder. Eksempler på disse kildetypene er skorsteiner (punktkilde), vegstrekninger (linjekilde) og tunnelmunninger (kombinasjon av punkt og linjekilde). I forbindelse med planlegging av ny virksomhet som kan medføre forurensningsutslipp vil det være behov for å kvantifisere KILDEBIDRAGET fra den nye virksomheten. I de etterfølgende sidene er modellanvendelse for tre ulike kildetyper beskrevet nærmere.