Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > AirQUIS

 

AirQUIS/EPISODE


Hvilken type modell?

AirQUIS er en forkortelse for “Air Quality Information System “. Dette er et kombinert verktøy for beregning av luftkvalitet i byer og tettsteder. Verktøyet kombinerer detaljerte utslippsestimater med måledatabaser og spredningsberegninger for luftforurensning i lokal skala, sammen med eksponeringsberegninger. 

Spredningsmodellen i AirQUIS systemet heter EPISODE. EPISODE er en tredimensjonal Eulersk modell med innebygd lokalskalamodeller for behandling ulike typer kilder (område-, linje- og punktkilder). EPISODE modellen er spesielt egnet for raffinerte beregninger i områder nær viktige kilder fordi den kombinerer en standard integrert gaussisk modell, HIWAY-2 til behandling av trafikk og linjekilder med to ulike typer punktkildemodeller. Den ene er basert på en segmentert røyksky/bane modell, mens den andre er puff/bane modell. EPISODE versjonen som for tiden er implementert i AirQUIS-systemet har en forenklet kjemiversjon egnet til bruk i byer og tettsteder.  

Hvilke områder kan den brukes for?

AirQUIS systemet benyttes til:

  • Kartlegging av luftforurensingssituasjon i byer og tettsteder 
  • Reguleringsanvendelser og utarbeidelse av luftsonekart 
  • Varslingsanvendelser
  • Vurdering av virkninger for fremtidige scenarioer fra forskjellige kilder 
  • Modellering av dannelse av sekundær forurensning og svevestøv 
  • Tiltaksanalyser og studier av kilder også i reseptorpunkter 
  • Analyse av eksponering til luftforurensning 

Det finnes mange dokumenterte eksempler hvor AirQUIS er brukt for konsekvensutredning og overvåkingsprosjekter for luftkvalitet. For eksempel, AirQUIS modellen som brukes for luftkvalitetsvarsling i norske byer under Bedre Byluft prosjektet. Systemet har også blitt brukt for spredningsmodellering for PM, SO2 i Ulaanbaatar, Mongolia og i Shanxi, Kina, for kildefordelingsstudier i Oslo og i Ulaanbaatar og for luftkvalitetsovervåkningsstudier i Abu Dhabi, UAE. I de fleste av disse anvendelser har modellen vært validert mot observasjoner med gode resultater. Alle disse anvendelser i forskjellige regioner med forskjellige meteorologiske og kjemiske forhold og utslippsregimer, viser at modellen er fleksibel og anvendbar, med dokumenterte sikkerhetsmarginer. 

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

  • Meteorologiske parametere gitt av målinger eller modellresultater på en eller flere stasjoner for vindstyrke, vindretning, temperatur i ulike høyder eller stabilitetsdata og fuktighet. 
  • Geografiske data, inneholder terrenghøyde, arealbruk 
  • Utslippsdata for punktkilde, linje og arealkilder avhenger av applikasjonen. 
Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre brukt av spredningsmodellen er representative for kildeområdet. Spesifisert meteorologi, utslipp, og bakgrunn -inngangsdata for AirQUIS finnes her


Hva er resultatene fra modellen?

Resultater fra AirQUIS foreligger som tidsserier for konsentrasjoner av luftforurensning. Disse kan visualiseres som kart og er nyttige for utarbeidelser av luftsonekart. 

Begrensninger: på hvilke områder skal den IKKE brukes?  

AirQUIS kan ikke anvendes for å beregne langtransport av luftforurensninger. Systemet benytter en forenklet kjemisk tilstand for NO, NO2 og O3 som er en gyldig antagelse i urbane områder, men som ikke gjelder for avstander større enn 100 km.

Web-referanse til modellen:

www.airquis.com
http://www.nilu.no/airquis/models_episode_long.htm


Utviklet av: