Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > CONCX

 

CONCX

Hvilken type modell?

CONCX er en stasjonær Gaussisk spredningsmodell for beregning av spredning fra utslipp gjennom skorsteiner. At modellen er Gaussisk betyr at konsentrasjonsfordelingen antas å være normalfordelt på tvers av vindretningen, både vertikalt og horisontalt. At modellen er stasjonær betyr at de meteorologiske forholdene ikke endres for en beregningsperiode på en time, vindstyrken og den atmosfæriske stabiliteten er konstant i beregningsperioden. Variasjonen rundt den midlere vindstyrken og horisontal og vertikal spredning er parametrisert via spredningsparametere gitt ved standardavviket i normalfordelingen. 

I tillegg til å beregne spredning, beregner programmet også røykløft, en tilleggshøyde utslippet får på grunn av varmeoverskudd og vertikalt moment. Røykløftet kan reduseres av turbulens rundt bygninger nær skorsteinen. Dette beregnes også av modellen. I tillegg til beregning av konsentrasjon ved bakkenivå kan modellen også beregne konsentrasjoner i spesifiserte høyder over bakken. 

Hvilke områder kan den brukes for?

Det primære anvendelsesområdet for CONCX er som støtteverktøy for å velge tilstrekkelig høyde på skorsteiner som skal bygges eller ombygges. Modellen brukes også for å beregne maksimale timemiddelkonsentrasjoner som følge av utslipp fra eksisterende anlegg, men modellen vil som regel overestimere konsentrasjonene dersom skorsteinen er i grenseområdet for reduksjon i røykløft på grunn av bygningsturbulens.

Hva er resultatene fra modellen?

CONCXresultater er maksimale timeverdier. Resultatene vil foreligge i en tabellform der alle kombinasjoner av stabilitet (fire klasser) og vindstyrke er inkludert. Også kombinasjoner av vindstyrke og stabilitet som ikke vil forekomme i atmosfæren vil vises. 

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

Denne modellen trenger fysisk beskrivelse av utslippet ved skorsteinshøyde, innvendig diameter av skorsteinen, temperatur på røykgassen, lufttemperatur, utslippsmengde (g/s), dimensjoner (høyde og bredde) av nærliggende bygninger, hvilke vindstyrker som skal være med i beregningen, og hvilke avstander det skal beregnes for. De eneste meteorologiske inngangsparameteren er lufttemperaturen, samt  hvilke vindstyrker man ønsker å inkludere i beregningen.

Spesifiserte meteorologi-, utslipps-, og bakgrunns-/inngangsdata for CONCX finnes her.  

Begrensninger: På hvilke områder skal CONCX IKKE brukes?

Modellen beregner spredning av et ikke reaktivt utslipp. For beregningsavstander der spredningstiden blir større enn midlingstiden (ca. 1 time) vil en stasjonær modell gi økende overestimat av konsentrasjonene. CONCX er ikke anbefalt for varsling, planlegging eller tiltak der mer enn en enkelt kilde bør vurderes.

Utviklet av: