Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > CadnaA

 

CadnaA

Hvilken type modell?  

CadnaA er et beregningsprogram opprinnelig laget for beregninger og vurderinger av støy. CadnaA APL er en utvidelse som kan brukes til beregning og vurdering av luftforurensning. I CadnaA APL er kildebeskrivelsen og 3D terrengbeskrivelsen fra støyberegningene knyttet til spredningsmodellen Austal 2000 som er utviklet av den tyske Umweltbundesamt (UBA). Austal 2000 er tysk standardmodell for spredningsberegninger. Spredningsberegningen er en Lagrange partikkelmodell, og det tas hensyn til tidsvariasjon i utslipp, atmosfærisk stabilitet og vindfelt, samt terreng og bygningers påvirkning av vindfeltet. CadnaA APL har en integrert utslippsmodell basert på HBEFA (Handbook emission factors for road transport). CadnaA APL må betegnes som et avansert modellkonsept for spredning av forurensning. Inngangsdataene bør derfor ha høy kvalitet.

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

  • Digitalt kartgrunnlag, 3D. 
  • Trafikktall
  • Utslippsfaktorer for kilder 
  • Lokale meteorologiske data (timevise serier for vindretning, vindstyrke og stabilitet) 

Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre som brukes i spredningsmodellen er representative for kildeområdet. Utslipp beregnes på bakgrunn av årsdøgntrafikk, fordeling mellom lette og tunge kjøretøyer og trafikkens fordeling over døgnet. Spesifiserte meteorologi-, utslipps-, og bakgrunnsinngangsdata for CadnaA finnes her.

Hva er resultatene fra modellen?

Resultatene foreligger som tidserier av timemiddelkonsentrasjoner, og presenteres grafisk ved integrert prosessering.

Hva er begrensningene, i betydningen hva du IKKE skal bruke denne til?

I regi av KLIF ble forskjellige spredningsmodeller anvendt for beregning av foruresning (med vekt på trafikkutslipp) i Fredrikstad. CadnaA APL var inkludert i denne sammenligningen.

Modellen ble kjørt med den innebygde modulen for utslippsberegninger. Denne inneholder to begrensninger for anvendelse ved norske forhold, svevestøvutslippet beregnes uten tilskudd fra vegstøv, og konsentrasjonen av NO2 beregnes med konvertering av all NO i utslippet til NO2. Dersom CadnaA anvendes for beregninger av luftforurensning i Norge bør den brukes med separate genererte utslippsdata. Hvis spredningsmodellen skal fungere trengs lokale meteorologiske inngangsdata med høy (timevis) tidsoppløsning. 

Det er ikke anbefalt å bruke CadnaA uten disse utvidelser for norske anvendelser til planlegging, varsling eller tiltak. 

Web-referanse til modellen:
http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa
http://www.austal2000.de/en/home.html

Utviklet av: