Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > TAPM

TAPM 

Hvilken type modell? 

 TAPM er en forkortelse for “The Air Pollution Model”. Den er en numerisk vær og luftkvalitets varslingsmodell som beregner tredimensjonale felter av meteorologiske parametere og luftforurensningskonsentrasjoner. 

Hvilke områder kan den brukes for? 

Modellen kan brukes både som meteorologimodell og som luftkvalitetsmodell. TAPM har blitt benyttet i en rekke sammenhenger både for industriutslipp, byområder og for luftforurensning på regional og lokal skala. TAPM kan også brukes til å kartlegge utslippsspredning fra enkeltestående kilder. 

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen? 

TAPM inneholder alle de nødvendige arealdataene for å operere modellen, som global terrenghøyde, global overflatekarakteristikk, jordsmonn, strålingsbalanse og sjøtemperatur (5 års månedlige middelverdier).  Nødvendige synoptiske meteorologiske data for å anvende modellen kan anskaffes fra Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO). Utslipp fra punktkilder, linjekilder og arealkilder må defineres for å beregne konsentrasjonsfelter. 

Data brukt som input bør inneholde en adekvat grad av representativitet for å forsikre at meteorologiske parametre brukt av spredningsmodellen er representative for kildeområdet. Spesifiserte meteorologi-, utslipps-, og bakgrunns- inngangsdata for TAPM finnes her

Hva er resultatene fra modellen? 

TAPMresultater foreligger som tidsserier for konsentrasjoner av luftforurensning. Disse kan visualiseres som kart og er nyttige for utarbeidelser av luftsonekart. 

Begrensninger: på hvilke områder skal modellen IKKE brukes? 

TAPM er anvendbar for gridområder opp til 1500 x 1500 km. TAPM kan ikke brukes til å simulere storskala (hemisfære) vær systemer eller til ekstreme værfenomener. TAPM bør heller ikke anvendes for ekstremt bratt terreng. Den innebygde fotokjemien I modellen er begrenset og modellen bør ikke anvendes til å undersøke små variasjoner I utslippsammensetninger, særlig ikke for VOC. 

Web-referanse til modellen

http://www.cmar.csiro.au/research/tapm/ 

Utviklet av Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO):