Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > VLUFT

VLUFT

Hvilken type modell?

VLUFT er luftforurensningsdelen av en kombinert programpakke for støy og luftforurensning fra vegtrafikk. 

Hvilke områder kan dette brukes for / planlagt område for applikasjonen?

VLUFT ble i utgangspunktet utviklet for å beregne utslipp fra vegtrafikk og maksimale timemiddelkonsentrasjoner i vegnære områder. Med endringer i grenseverdier er VLUFT blitt videreutviklet til å beregne døgnmiddelkonsentrasjoner og prosentiler av døgn- og timemiddelkonsentrasjoner. Videreutviklingen har vært basert på utdrag av statistiske parametere fra vegnære målinger. Utslippsfaktorene (som er fast kodet) i VLUFT ble sist revidert i 2001. Senere utvikling i sammensetning av bilparken medfører at beregningene av svevestøv antagelig er bedre enn beregningene av NO2).

  • Kartlegging av forurensningsbelasting fra veier
  • Grov kartlegging om det er nødvendig med videre utarbeidelse av luftsonekart

Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

VLUFT trenger ikke andre inngangsdata enn trafikkmengde, tungtrafikkandel og piggdekkandel. Informasjon om trafikkmengder finnes i http://svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index

Hva er resultatene fra modellen?

Det beregnes utslipp av CO2, CO og NOx (NO+NO2) fra veinettet. Utslippsfaktorene for CO og NOx (g/km) er avhengig av kjøretøyklasse, kjørehastighet og stigning på veien. Drivstoff-forbruket, som bestemmer CO2-utslippet, er avhengig av kjøretøyklasse og kjørehastighet. Det beregnes konsentrasjoner av CO, NO2 og PM10. Disse resultatene sammenlignes med anbefalte grenseverdier for å bedømme om det er nødvendig med videre utarbeidelse av luftsonekart.

Hva er begrensningene, i betydningen hva du IKKE skal bruke denne modellen til?

Resultatene fra VLUFT bør ikke brukes til annet enn en vurdering av relativ forurensningsbelastning ved et vegnett; hvor det er verst og best innenfor beregningsområdet. VLUFT er et enkelt verktøy for å kartlegge om forurensningssituasjonen er så alvorlig at luftsonekart bør utarbeides VLUFT er ikke anbefalt for varsling, tiltak, tillatelser eller selve utarbeidelsen av luftsonekart. 

Web-referanse til modellen:

http://svvgw.vegvesen.no/http:/svvbibsys01.vegvesen.no/epublisher/document.asp?func=show&id=1456&type=0&service=0


Utviklet av NILU - Norsk institutt for luftforskning og Statens vegvesen: