Skip Navigation LinksModLUFT > Modeller > Modelloversikt > SIMAIR

 

SIMAIR

Hvilken type modell?  

SIMAIR (Simple Interactive Models for better Air quality) er et webbasert verktøy for beregning av luftkvalitet i svenske tettsteder. Verktøyet kombinerer sentrale tunge beregninger med modellering av utslipp og spredning på europeisk og nasjonal skala med ett lett tilgjengelig brukergrensesnitt for lokal nedlasting av resultater eller lokale beregninger.

Hvilke områder kan dette brukes for?  

SIMAIR er testet for norske forhold i forbindelse med sammenligning av modellresultater for Fredrikstad. Det lokale konsentrasjonsbidraget ble beregnet på bakgrunn av utslippsdata og trafikktall fra den lokale AirQUIS-applikasjonen, mens det regionale bidraget ble importert direkte fra beregningene for Sverige. Resultatene indikerer at for områder i tilsvarende avstand fra Sverige som Fredrikstad vil dette systemet kunne gi gode modellresultater. 

Modellen kan brukes til

  • Kartlegging av  luftforurensingssituasjonen i byer og tettsteder
  • Reguleringsanvendelser  
  • Varslingsanvendelser  
  • Vurdering av virkninger for fremtidige scenarioer fra forskjellige kilder
  • Modellering av dannelse av sekundær forurensning og svevestøv  
  • Tiltaksanalyser  og studier av kilder også i reseptorpunkter
Hvilke inngangsdata trenger denne modellen?

De mest kritiske inngangsdataene som må framskaffes lokalt vil være data for vegtrafikk, vedfyringsutslipp, samt eventuelle lokale industriutslipp.  Spesifiserte meteorologi-, utslipps-, og bakgrunns- inngangsdata for SIMAIR finnes her.

Hva er resultatene fra modellen?  

SIMAIRresultater foreligger som tidsserier for konsentrasjoner av luftforurensning. Disse kan visualiseres som kart og er nyttige for utarbeidelser av luftsonekart.  

Hva er begrensningene, i betydningen hva du IKKE skal bruke modellen til?

SIMAIR er ikke anbefalt for spredningsberegner fra enkeltekilder, som skorsteiner eller tuneller. Det anbefales ikke å bruke denne modellen for å utarbeide grunnlag til utslippstillatelser.

Web-referanse til modellen:

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simair-verktyg-for-luftkvalitet-1.602

Utviklet av Sveriges meterologiska och hydrologiska institut (SMHI):