Skip Navigation LinksModLUFT > Kildebidrag > Industri

Utslippstillatelser Industri

Luftforurensning fra industrivirksomhet og varmebasert energiproduksjon slippes i de aller fleste tilfeller ut til luft gjennom skorsteiner. Utslippskonsentrasjonene er som regel 1000 ganger så høye som nivået av retningslinjer og grenseverdier for luftforurensning i uteluft. Et utslipp gjennom en tilstrekkelig høy skorstein vil medføre at utslippskonsentrasjonen fortynnes så mye før utslippet når bakken at grenseverdiene for luftkvalitet kan overholdes. Beregning av laveste nødvendige skorsteinshøyde er derfor viktig i forbindelse med etablering av ny utslippsgivende virksomhet, og også ved ombygging eller driftsomlegging ved eksisterende industrianlegg. Veiledning for bruk av punktkildemodeller til å beregne nødvendig skorsteinshøyde er laget for å kunne ha en mest mulig ensartet og faglig forsvarlig måte å benytte modellverktøy til dimensjonering av skorsteiner.

Kravene for industri er gitt i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), hvorav §7-3 forklarer anleggseiers ansvar og §7-6 viser grenseverdier.

Denne tabellen viser tilgjengelige modeller anbefalt for beregning av forurensning fra industri og for beregninger av skorsteinshøyder for utslipp fra industrianlegg og varmeenergianlegg:

Modell

Utslippsdata 

Meteorologi data 

Bakgrunnskonsentrasjoner

AERMOD

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Målinger

Tidsserie/målinger

CALPUFF

Linje/Trafikk, Areal/Grid, Punkt/Industri

Modell 

Ikke nødvendig

CONCX

Punkt/Industri

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

SCREEN3

Punkt/Industri, Areal

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

"Ikke nødvendig" betyr at data er forhåndsdefinert i modellen.

____________________________________________________________________