Skip Navigation LinksModLUFT > Planretningslinjer

Planretningslinjer for luftkvalitet 


I juni 2012 ble det vedtatt planretningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven. Disse krever en stor grad av kartlegging av luftforurensning for å bygge boliger, kjøpesentre, barnehager og veier slik at befolkningens eksponering for luftkvalitet reduseres. Disse retningslinjene skal bidra til at hensynet til menneskers helse og trivsel ivaretas i kommunene.


Retningslinjene skal hjelpe kommunene til å 

  • gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse 
  • gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra luftforurensningsforhold, samt vurdering av behov for avbøtende tiltak

Etablering av luftforurensningssoner

Det anbefales at det etableres luftforurensningssoner for å sikre at områder med luftforurensning synliggjøres. Anbefalte grenser for luftforurensning (nedre grense for sonene, se tabell 1) skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomme for luftforurensning. 

Tabellen nedenfor viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse. Alle tall i μg/m³ (mikrogram/m3) luft. 


Luftsonekart - Kart over luftforurensning

Luftsonekart for luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) skal utarbeides. I områder der det er overskridelser av nedre grense for gul sone i tabellen, bør det utarbeides kart som viser utbredelse og konsentrasjon av luftforurensning. Luftforurensningen bør kartfestes i en gul og en rød sone. Det vil i hovedsak være aktuelt i kommuner med byområder der største trafikkmengde er over 8.000 ÅDT (årsdøgntrafikk) og/eller der hvor det er større punktutslipp. 

Generelt vil utbredelse av PM2,5 være dekket av sonekriteriene i tabell 1, og det er derfor ikke gitt egne grenser for denne komponenten. Dersom det er aktuelt å vurdere denne eller andre komponenter i plansammenheng, vil luftkvalitetskriteriene som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Klima- og forurensningsdirektoratet danne grunnlag for å angi gul sone, mens forurensningsforskriftens grenseverdier vil danne grunnlag for å angi rød sone.