Skip Navigation LinksModLUFT > Planretningslinjer > Beregningsverktøy > Trafikknomogram

Forurensning fra veitrafikk

Nomogram er et forenklet bergningsverktøy. Det kan brukes i mindre tettsteder og byer. Nomogrammet er basert på at svevestøv er et større problem enn nitrogendioksid. Dersom kjørehastigheten er 30 km/h eller mindre, piggdekkandelen er ned mot 20 % og tungtrafikkandelen er under 4 % vil nitrogendioksider være et større problem enn svevstøv, og overskridelse av grenseverdier vil være større en indikert i nomogrammet.

Et eksempel finnes nedenfor i figuren som viser hvor stor døgntrafikken må være for å gi svevestøvkonsentrasjon over to forskjellige grenseverdier for luftkvalitet på angitt avstand fra vegen. Resultatet fra nomogrammet er altså en sammenheng mellom trafikkmengde og avstand fra vegkant. Hvilke avstander som er kritiske må brukeren finne fra kart. Trafikkmengder finnes her.

 

Forklaring til avlesning av nomogram: På 20 m avstand (markert på figur) må årsdøgntrafikken være under 10000 kjøretøy pr. døgn hvis anbefalt luftkvalitetskriterium på 35 µg/m3 som maksimal døgnmiddelverdi skal overholdes (gul linje). På den samme avstanden må årsdøgntrafikken være under 32 000 kjøretøy pr. døgn hvis nasjonalt mål for luftkvalitet på maksimalt 7 døgn i året med konsentrasjon over 50 µg/m3 skal være overholdt (rød linje).

Linken til nomogram finnes her.

1. Login med brukernavn: Nomogram; passord: nomogram.

2. Velge modul (på høyre siden) - Nomogram

3. Input data:  Tungtrafikk%, (10 % er vanlig på riks- og fylkesveier); Skiltet hastighet (km/t) (Lokal observasjon); Piggdekkbruk% (Fra 30 % til 95 % utenfor byområdene, høyest i nord); Bakgrunn PM10, data kan finnes her

4. Velg vurderingskriterium (gul linje, rød linje) 

5. Trykk på ”Generate graph”