Skip Navigation LinksModLUFT > Planretningslinjer > Luftsonekart

Luftsonekart - kart for planretningslinjer

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for å koordinere arbeidet med å utarbeide et luftsonekart. I tillegg har kommunen ansvar for at alle kart og nødvendig informasjon som er utarbeidet skal være lett tilgjengelig for bruk i plan- og byggesaksbehandling, jf § 2-1 i plan- og bygningsloven. Videre er det kommunen som bør sørge for at luftforurensningssonene brukes som faglig grunnlag i alt planarbeid i kommunen. 


Hva er luftsonekart?

Et luftsonekart er et kart for planretningslinjer.

Et luftsonekart skal gi en oversikt på kommunenivå over områder med god, middels og dårlig luftkvalitet i henhold til de kriteriene i veileder for luftsonekart som bygger på grenseverdier og luftkvalitetskriterier i Norge.


Hvordan lages et luftsonekart? 

Luftsonekart utarbeides på basis av eksisterende luftforurensning i form av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Kartene skal utarbeides i områder der det forventes å finne overskridelser av anbefalte grenser for døgnverdier og middelverdier.

For å kunne bedømme om luftsonekartene skal utarbeides bør kommunen først finne ut om kommunen har et luftforurensningsproblem Informasjon om hvordan denne første kartleggingen kan gjøres finnes på ModLUFTsidene under Beregningsverkøy

Hvilken type luftsonekart?

Det kan utarbeides luftsonekart på tre forskjellige måter, med økende grad av nøyaktighet. Den enkleste metoden er å utarbeide et luftsonekart basert på målinger.  Det kan også lages kart basert på spredningsmodeller, men den mest anbefalte metoden er å bruke modeller kombinert med målinger.

Type 1: Overvåkningskart:

For kommuner med spredt bosetning kan det være tilstrekkelig å vurdere luftkvalitet i forhold til den sterkest trafikkerte vegstrekningen fordi forurensningsbidraget herfra gir den høyeste konsentrasjon i hele kommunen.

For disse kommunene er det tilstrekkelig med overvåkningsbasert luftsonekart. Disse kan utarbeides med hjelp av passive prøvetakere. Dette er et enkelt og billig overvåkningssystem som gir informasjon om romfordeling av luftforurensningsgrad. Det finnes informasjon om hvordan disse kartene kan lages på ModLUFT-sidene om Overvåkningskart.

Type 2: Modell-baserte kart:

Dersom de lokale forurensningsutslippene kan gi høy konsentrasjon i spesielle områder anbefales å lage kart ved hjelp av spredningsmodeller. Det finnes informasjon om hvordan disse kartene kan lages på ModLUFT-sidene om Modellkart.

Type 3: Kombinasjon av modell og målinger:

Det beste luftsonekartet får man ved å kombinere modellresultater med måleverdier fra flere målestasjoner. På denne måten kan man oppnå et detaljert kart som beskriver luftforurensningsverdier langs veier og andre høyt forurensende områder med mindre forurensende bakgrunnskonsentrasjoner. Eksempler på dette finnes i rapporter under ModLUFTsidene om Kombinertkart.