Skip Navigation LinksModLUFT > Planretningslinjer > Luftsonekart > OvervåkningskartOvervåkningskartPassiv prøvetaking av gasser (NO2, SO2, O3) er en kostnadseffektiv metode for siktningsovervåking (”screening”) for å skaffe ”indikativ målinger”, slik som det er anbefalt i EUs direktiv for luftkvalitet. Men passiv prøvetaking kan ikke erstatte ”faste målinger”. Det eksisterer tallrike teknikker for passiv prøvetaking og beslektede metoder for kartlegging som også kan bli benyttet (se Air Quality Mapping of NO2 with the use of Passive Samplers).  Imidlertid eksisterer det for tiden ikke metoder for passiv prøvetaking av PM10 i uteluft. Kartlegging av luftkvalitet med passive NO2-prøvetakere bør inneholde en beregning av PM10 basert på de målte resultatene for NO2.

Det anbefales å utføre kartleggingen på følgende måte:

 
1: Valg av prøvetakingspunkter basert på det man vet om utslipp av forurensning og med tilstrekkelig antall punkter til å dekke spennet fra ”høy” til ”lav” forurensning. 

2: Valg av prøveperiode etter en av de tre forslagene i rapporten, en uke i måneden over ett år, to sammenhengende uker hver vinter, vår, sommer og høst, eller fire uker i perioden desember- februar samt fire uker i perioden juni-august. 

3: Innhenting av parallelle data for NO2 og PM10 fra indikatormålingen i luftkvalitetssonen for den perioden den passive prøvetakingen pågår (se www.luftkvalitet.info).

4: Benytte forholdet mellom NO2 og PM10 fra indikatormålingene som estimator for egen PM10-konsentrasjon, og som et anslag for forholdet mellom maksimal timemiddel og periodens middelverdi i egne målinger av NO2.