Skip Navigation LinksModLUFT > Planretningslinjer > Luftsonekart > kombinertkartHvordan lages et kombinert kart?

Dersom det aktuelle området inneholder målinger av luftkvalitet kan og bør modellresultatene bli anvendt sammen med målingene. Konsentrasjonsnivåer utendørs av PM10, NO2 og C6H6 (benzen) har blitt beregnet for vintersesongen (januar til ut april, og oktober til ut desember) for 2003 og 2007 både for Oslo og Trondheim. 


Luftkonsentrasjoner og eksponering av befolkningen har blitt beregnet både for bygninger som ligger tett inntil hovedveinettet, og i et todimensjonalt gridområde (kvadratisk gridstørrelse på 1 km2). Beboerne i bygningene er tilordnet bygningens punktkonsentrasjoner, og den øvrige befolkningen er tilordnet konsentrasjonsverdier i gridet der deres hjemmeadresser ligger.

Beregningsresultater fra modellen evalueres mot tidsseriene fra målestasjonene. Dersom det er signifikante avvik mellom modellprediksjonene og måleresultatene må man finne årsaken til avviket: Skyldes det modellens behandling av spredning;skyldes det dårlig simulerte utslipp – og i tilfelle fra hvilken kildegruppe; skyldes det at lokal tilfeldig aktivitet har påvirket måleresultatet; eller skyldes det fenomener som modellen ikke kan simulere med et standard kjøreoppsett.

Dersom det – etter alle analyser av mulige årsaker til avvik, og alle muligheter til å forbedre modellprediksjonen – fremdeles er et signifikant avvik mellom modellresultater og representative målinger, kan det utføres en tilpassing av modellresultatet (konsentrasjonsfeltet) til måleresultatene. 

Før en prosedyre med tilpassing starter bør det defineres et akseptabelt avvik mellom måleresultater og modellresultat både for konsentrasjonsivå og avvik i rom og tid. Deretter kan modellens konsentrasjonsfelter modifiseres slik at hver målestasjon tillegges en influensradius, og modellens konsentrtasjonsfelt justeres opp eller ned innenfor influensradien. Prosedyrens mål bør være å minimalisere korreksjonene av det opprinnelige konsentrasjonsfeltet. Beskrivelser av slike prosedyrer finnes her.