Helseeffekter

Luftforurensning representerer et betydelig helseproblem både globalt og nasjonalt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte nylig nye resultater om overdødelighet knyttet til luftforurensning i verden. På verdensbasis kan 7 millioner dødsfall knyttes til felles effekter av innendørs og utendørs luftforurensning i 2012. Selv om risikoen er størst i andre land og verdensdeler utløser også dagens nivåer av luftforurensning i norske byer og tettsteder betydelige helseeffekter

Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Kortvarig eksponering for luftforurensning gir hovedsakelig forverring av eksisterende sykdommer, mens langvarig eksponering også kan bidra til utvikling av sykdom.Nyere forskning gir stadig sterkere holdepunkter for at luftforurensning også kan påvirke nervesystemet og øke hyppigheten av sykdommer som diabetes og lungekreft.Barn, eldre, gravide og personer med underliggende sykdommer som luftveissykdommer (astma, KOLS) og hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for luftforurensning.

Helseeffekter av luftforurensning påvirkes av hvilken type forurensning man eksponeres for, hvor høye konsentrasjonen er av de ulike stoffene, hvor lenge man eksponeres for forurensningen og individuell følsomhet. Svevestøv anses som den viktigste komponenten når det gjelder helseeffekter av luftforurensning. Nyere forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dagens grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften (Folkehelseinstituttet). Også eksponering for NO2 synes å bidra til helseeffekter, men kan i befolkningsstudier være vanskelig å skille fra effekten av eksponering for svevestøv.

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet utarbeidet i 2013 reviderte luftkvalitetskriterier basert på en ny gjennomgang av litteratur og studier om luftforurensning og uønskede helseeffekter. Dersom forurensningsnivået er under disse kriteriene, skal de aller fleste unngå skadevirkninger på helsa. I rapporten «Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning» gis det en god oversikt over de viktigste forurensningskomponentene, eventuelle helseeffekter og anbefalte maksimumsnivåer for de enkelte komponentene.

Her er lenker til noen sider som inneholder god og nyttig informasjon om luftforurensning og helseeffekter:


<< tilbake til forsiden
 
 
Luftforurensing
Her kan du finne informasjon om luftkvalitetet.
Historiske data
Grafisk oversikt over data fra norske byer de siste årene
Tiltak
Her kan du finne informasjon om tiltak for å redusere luftforurensningen.
Regelverk
Her kan du finne informasjon om regelverket knyttet til luftforurensning.